طراحی سازه آبادان
وبلاگ تخصصي مهندسي سازه به مديريت مهندس وزيري 

ضوابط سازه هاي با با شكل پذيري متوسط

-          اعضاي تحت خمش در قاب ها

-          محدوديتهاي هندسي

در اعضاي خمشي قابها محدوديتهاي هندسي زير بايد رعايت شود:

-         ارتفاع موثر مقطع نبايد بيشتر از يك چهارم طول دهانه آزاد باشد

-         عرض مقطع نبايد كمتر از يك چهارم ارتفاع آن باشد .

-         عرض مقطع نبايد :

  بيشتر از عرض ستون تكيه گاهي در صفحه عمود بر محور طولي عضو خمشي به اضافه سه چهارم ارتفاع عضو خمشي در هر طرف ستون

بيشتر از عرض ستون تكيه گاهي به اضافه يك چهارم بعد ديگر مقطع ستون در هر طرف ستون

كمتر از 250 ميليمتر اختيار شود.

-     برون محوري هر عضوخمشي نسبت به ستوني كه به آن قاب تشكيل مي دهد يعني فاصله محورهاي هندسي دو عضو از يكديگر نبايد بيشتر از يك چهارم عرض مقطع ستون باشد.

آرماتورهاي طولي و عرضي

- در تمامي مقاطع عضو خمشي نسبت آرماتورهم در پايين و هم در بالا نبايد كمتر مقاديراز   و       و نسبت ارماتور كششي نبايد بيشتر از025/0 اختيار شود حداقل دو ميلگرد با قطر مساوي يا بزرگتر از 12 ميليمتر بايد هم در پايين و هم در بالا مقطع در سراسر طول ادامه يابند.

- در تكيه گاه هاي عضوخمشي و در هر مقطعي كه در ان امكان تشكيل مفصل پلاستيك وجود داشته باشد بايد ارماتور فشاري به مقدار يك سوم ارماتور كششي موجود در ان مقطع تامين گردد.

- در هر عضو خمشي حداقل يك پنجم ارماتور موجود در مقاطع تكيه گاه ها  هر انتها كه ارماتور بيشتري دارد بايد در سراسر طول تير در بالا و در پايين ادامه دارد.

- در اعضاي خمشي در طول قسمتهاي بحراني كه در زير مشخص مي شوند بايد خاموت ها مطابق ضوابط بند زير به كار برده شود مگر انكه طراحي براي برش نياز به ارماتور بيشتري را ايجاب كند

- در طول معادل دو برابر ارتفاع مقطع از بر تكيه گاه به سمت وسط دهانه

- در طول معادل دو برابر ارتفاع مقطع در هر دو سمت مقطعي كه در ان امكان تشكيل مفصل پلاستيكي در اثر تغيير مكان جانبي غير الاستيكي قاب وجود داشته باشد.

- درطولي كه در ان براي تاميين ظرفيت خمشي مقطع به ارماتور فشاري نياز باشد.

خاموت ها و فواصل انها از يكديگر بايد داراي شرايط زير باشند:

-         قطر خاموت ها كمتر از 6 ميليمتر نباشد.

-      فاصله خاموت ها از يكديگر بيشتر از مقادير: يك چهارم ارتفاع موثر مقطع 8 برابرقطر كوچكترين ارماتور طولي 24 برابر قطر خاموتها و 300 ميليمتر اختيار نشود.

-          فاصله  اولين خاموت ها از بر تكيه كاه بيشتر از 50 ميليمتر نباشد.

در قسمتهايي از طول عضو خمشي كه مطابق ضابطه بند بالا خاموت گذاري نمي شود فاصله خاموت ها از يكديگر نبايد بيشتر از نصف ارتفاع موثر مقطع اختيار شود.

اعضاي تحت فشار و خمش در قابها – ستون ها

محدوديت هاي  هندسي

در ستون ها محدوديتهاي هندسي زير بايد رعايت شوند:

-         عرض مقطع نبايد كمتر از سه دهم بعد ديگر ان و نبايد كمتر از 250 ميليمتر باشد.

-          نسبت طول ازاد ستون به عرض مقطع ان بيشتر از 25 باشد.

ارماتور هاي طولي و عرضي

-         در ستون ها نسبت ارماتور طولي نبايد كمتر از يك درصد و بيشتر از شش درصد در نظر گرفته شود.

محدوديت حداكثر مقدار ارماتور  بايد در محل وصله ها نيز رعايت شود. در مواردي كه ارماتور طولي از نوع فولاد 400   است نسبت ارماتور در خارج از محل وصله ها به حداكثر چهار و نيم درصد محدود مي شود

-         فاصله محور تا محور ميلگرد هاي طولي از يكديگر نبايد بيشتر از 200 ميليمتر باشد.

-      در دو انتهاي ستون ها بطول   بايد ارماتور عرضي مطابق ضوابط بند زير به كار برده شود مگر انكه طراحي براي برش نياز به ارماتور بيشتري را ايجاب كند. طول ناحيه بحراني كه از بر اتصال به اعضاي جانبي اندازه گيري مي شود نبايد كمتر از مقادير زير در نظر گرفته شود:

-         يك ششم ارتفاع ازاد ستون

-         ضلع بزرگتر مقطع مستطيلي شكل ستون يا قطر مقطع دايره اي شكل ستون

-         450 ميليمتر

ارماتور عرضي مورد نياز در طول   بايد داراي قطر حداقل 8 ميليمتر بوده و فواصل ان ها از يكديگر در مواردي كه به صورت مارپيچ به كار گرفته مي شود از ضابطه بند هاي گفته شده تعيين گردد. فواصل ارماتور هاي عرضي در مواردي كه به صورت خاموت به كار مي روند بايد كمتر از مقادير زير در نظر گرفته شود

-         8 برابر قطر كوچكترين ميلگرد طولي ستون

-         24 برابر قطر خاموت ها

-         نصف كوچكترين ضلع مقطع ستون

-         250 ميليمتر

فاصله اولين خاموت ها از بر اتصال ستون به تير نبايد بيشتر از نصف مقادير فوق در نظر گرفته شود

در قسمت هاي از طول ستون كه شامل طول نمي شود ضوابط ميلگرد گذاري عرضي مشابه ضوابط در ستونهاي عادي است

در ستون هاي كه بار اعضا با سختي زياد را تحمل مي كنند مانند ستون هايي كه در زير ديوار بتن ارمه قرار دارد در تمام طول ستون بايد ارماتور عرضي مطابق ضوابط بند گفته شده به كار برده شود. بعلاوه اين ارماتور گذاري بايد در قسمتي از ارماتور طولي ستون كه به اندازه طول گيرايي است و در داخل ديوار قراردارد ادامه داده شود ضوابط ادامه ارماتور عرضي در ديوار در مورد ستونهايي كه روي ديوار قرار دارند نيز بايد رعايت شود.

در محل اتصال ستون به شالوده ارماتور طولي ستون كه به داخل شالوده برده شده است بايد در طول حداقل برابر با 300 ميليمتر با ارماتور عرضي مطابق ضوابط گفته شده تقويت گردد.

ديوار هاي سازه اي – ديافراگمها و خرپاها

در ديوار هاي سازه اي ديافراگمها و خرپا ها بايد ضوابط بند ها مر بوط به سازه هاي با شكل پذيري زياد و با در نظر گرفتن استثنا هاي بايد رعايت شود.

بجاي ارماتور گذاري عرضي ويژه در هر مورد كه در بند ها گهته شده ضرورن پيدا كند مي توان ارماتور گذاري عرضي مطابق ضوابط گفته شود.

اتصالات تير به ستون ها در قاب ها

در اتصالات  تير ها به ستونها درطول ارتفاع تير يا دالي كه بيشترين ارتفاع را دارد و به محل اتصال منتهي مي شود بايد در امتداد عمود بر ميلگرد طولي ستون ميلگرد عرضي به مقدار حداقل برابر با مقادير زير پيش بيني نمود:

-         سطح مقطع ميلگرد عرضي نبايد كمتر از مقدار محاسبه شده باشد

-     مقدار ارماتور عرضي نبايد كمتر از دو سوم مقدار ارماتور عرضي در ناحيه ستون باشد فاصله سفره هاي اين ارماتور از يكديگر نبايد بيشتر از يك ونيم برابر فاصله سفره هاي  نظير در ناحيه اختيار شود.

ضوابط طراحي براي برش در اعضاي قابها  

در اعضاي تحت خمش و تحت نيروي محوري و خمشي در قابها كنترل حالت حدي نهايي مقاومت دربرش بايد بر اساس رابطه گفته شده صورت گيرد.مقدار     در رابطه مساوي بزرگترين دو مقدار زير در نظر گرفته مي شود:

- نيروي برشي ايجاد شده در عضو با در نظر گرفتن تعادل استاتيكي بار هاي قائم در صورت وجود و لنگر هاي خمشي موجود در مقاطع انتهايي ان با فرض انكه در اين مقاطع مفصلهاي پلاستيكي تشكيل شده اند

ظرفيت خمشي مفصل هاي پلاستيكي مثبت يا منفي بايد با لنگر خمشي مقاومت اسمي مقطع   در نظر گرفته شود

در تعيين اين لنگر ها در اعضاي تحت نيروي محوري و خمشي بايد نامساعدترين نيروي محوري نهايي موجود در عضو كه منتج به بيشترين لنگر خمشي مي شود منظور گردد جهت هاي اين لنگرها بايد چنان در نظر گرفته شود كه بيشترين نيروي برشي را عضو ايجاد كنند

-     نيروي برشي به دست امده از تحليل سازه زير اثر بارهاي نهايي ناشي از بارهاي قائم و نيروي جانبي زلزله با فرض انكه نيروي زلزله موثر به سازه دو برابر مقدار تعيين شده در ايين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله منظور شود

[ سه شنبه بیست و دوم دی 1388 ] [ 10:2 ] [ مهندس وزيري ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مهندس محسن وزيري
مهندس عمران
طراح سازه
دبير فني آموزش وپرورش